سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

تنهایی

فیلسوفی بال مگسی راکند وگفت بپر,وآنگاه که مگس نپرید فیلسوف به این نتیجه رسید::هرگاه کسی بال مگسی را بکند,مگس کر میشود

...

...

...

...

...

بیچاره "دخترا" چقدر زجر م?کشن ..!
.
.
.
.
.

مو رنگ م?کنن ..!
اپ??س?ون م?رن ..!
ساپورت م?پوشن ..!
کل?پس م?زنن ..!
دگمه شونو باز م?ذارن ..!
گوششونو بیرون میذارن ..!
روز? سه ساعت جلو آ?نه وام?سن آرا?ش م?کنن ..!
و . . .

که "ما پسرا" فقط نگاشون کن?م
ب?چاره ها ,,, واقعا موجودات زحمت کش?ن...

...

...

...

...

...

پسر به دختر : عاشق کجامی؟؟؟
دختر : روم نمیشه بگم !!!
پسر : نه بگو ...
دختر : نه روم نمیشه بگم !!!
پسر : جوون ... بگو دیگه ...
دختر : آخه خجالت میکشم !!!
پسر : جوووون بگو دیگه ...
دختر : اونجات !!!!
پسر : جوووووووووون کجام؟؟؟
دختر : اونجات دیگه ... اونجاتو دوست
دارم !!!
پسر : جووووون ?مصب اسمشو بگو
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دختر :اولش با ) ک (شرو م?شه
.
پسر : جوووووووووون حرف دومش
چ?ه
.
دختر باناز وکرشمه ) ?( عز?زم
.
پسر : جووووووووووونم د?گه طاقت
ندارم حرف سومش رو هم
بگو
دختر : کیف پولت !!!!
خانواده خبر دارن که دنبال پست ها?
خاک بر سر? هست? ?ا
اط?ع بدم؟

...

...

...

...

...


چگونه در ماه رمضان تشنگی روزانه را برطرف کنیم!!!؟؟؟
.
.
.
اول به سمت راست نگاه کن .
.
.
.
بعد طرف چپ.
.
.
.
اگر کسی نبود یک لیوان آب سرد ، سر بکش تشنگیت بر طرف میشه.
بعد اگر کسی دید با کف دست بکوبید به پیشونیتون و بگید :
اهههههههههه یادم نبود روزم
اونم میگه یادت نبوده مشکلی نداره...
ب همین سادگی و من الله توفیق مارو هم دعا کنید...


ارسال شده در توسط غریبه تنها